Proces van voorstel naar realisatie

 

In de Gebiedsagenda 1221 zijn verschillende ontwikkellocaties benoemd. Ontwikkelende partijen zijn eigenaar van deze locaties. Deze partijen werken plannen uit die moeten aansluiten bij de ambities in de vastgestelde gebiedsagenda. Het college van B en W neemt de eerste helft van 2020 naar verwachting de eerste besluiten die nodig zijn om tot herontwikkeling van deze locaties te komen. Hieronder geven we een uitleg van de stappen die gezet moeten worden.

Stap 1 Voorstel

De ontwikkelende partij dient een voorstel op hoofdlijnen in bij de gemeente. De gemeente toetst dit voorstel aan de gebiedsagenda. Als het voorstel voldoende vertrouwen geeft in een goede ontwikkeling dan kan een intentieovereenkomst worden opgesteld.

Stap 2 Intentieovereenkomst (IO)

Ontwikkelende partij en gemeente sluiten een intentieovereenkomst waarin wordt afgesproken dat de haalbaarheid van het voorstel onderzocht moet worden. Verder staan er afspraken in over de vervolgstappen. Zie hier een voorbeeld van een intentieovereenkomst.

 

Stap 3 Locatie Ontwikkelplan (LOP)

De ontwikkelende partij werkt de plannen verder uit in een Locatie Ontwikkelplan (LOP), waarin het voorlopig ontwerp is opgenomen. De gemeente toetst het plan. Als het LOP voldoet aan de voorwaarden uit de intentieovereenkomst, dan wordt het vastgesteld en kan een anterieure overeenkomst worden opgesteld.

Stap 4 Anterieure Overeenkomst (AO)

Ontwikkelende partij en gemeente sluiten een anterieure overeenkomst waarin wordt afgesproken hoe het definitief ontwerp tot stand komt. In deze AO staan verder (bijvoorbeeld financiële) afspraken die gemaakt moeten worden voor het zetten van vervolgstappen.

 

Stap 5 Bestemmingsplan en/of Omgevingsvergunning

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en is een omgevingsvergunning nodig.

 

 

 

Antwoord op jouw vragen

Het voorstel dat de ontwikkelende partij indient bij de gemeente is een voorstel op hoofdlijnen. In het voorstel wordt uitgelegd hoe de ontwikkeling een bijdrage levert aan de ambities uit de gebiedsagenda. Ook staat in dit voorstel hoe de ontwikkelende partij de buurt wil gaan betrekken (participatie) en zijn enkele sfeerbeelden opgenomen die een indruk geven van de plannen.

In de intentieovereenkomst (IO) wordt afgesproken om de haalbaarheid van de ontwikkeling samen verder te onderzoeken. Daarna wordt een Locatie Ontwikkelplan (LOP) opgesteld. In de IO wordt beschreven wat in het LOP wordt uitgewerkt, hoe de buurt wordt betrokken bij de uitwerking van de plannen en hoe de kosten die de gemeente maakt worden verrekend. De IO wordt vastgesteld door het college van B en W en door beide partijen ondertekend.

In het Locatie Ontwikkelplan (LOP) werkt de ontwikkelende partij de plannen verder uit. Zo komt in het LOP bijvoorbeeld te staan hoe de buitenruimte wordt ingericht, hoe (waar van toepassing) met monumentale panden wordt omgegaan, hoe de woningen en werkruimten er uit komen te zien, hoe met parkeren (incl deelauto’s en fietsen) wordt omgegaan en hoe de ontwikkeling past bij de rest van het gebied. Ook geeft de ontwikkelende partij aan hoe de buurt is betrokken, welke reacties zijn ontvangen en welke wensen en ideeën zij hebben meegenomen.

In de AO tussen gemeente en ontwikkelende partij worden afspraken gemaakt over een definitief ontwerp van de nieuwbouw en buitenruimte, over de verdere betrokkenheid van de buurt, over het verrekenen van de plankosten en over het toekomstig beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Verder wordt QuickScan milieuonderzoeken meegenomen en maatregelen (o.a. bodem, geluid, veiligheid) voor het definitieve programma. Deze AO wordt vastgesteld door het college van B en W. Daarna ondertekenen gemeente en de ontwikkelende partij.

Wanneer een bestemmingsplan onherroepelijk is, kan de ontwikkelende partij een omgevingsvergunning aanvragen. Na verlening kan de ontwikkelende partij starten met de bouw.

Een bestemmingsplan bepaalt wat in een gemeente op een perceel gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd om de ontwikkeling mogelijk te maken. De gemeente stelt een ontwerp bestemmingsplan op. Het is mogelijk hierop een zienswijze in te dienen.  De gemeenteraad neemt daarna een besluit over het bestemmingsplan. Op dit besluit is beroep mogelijk.  

Cookie-instellingen