Participatierondes

1e participatieronde

In februari en maart heeft iedereen die mee wilde denken zijn input kunnen leveren over de toekomst van Bruisend Hart. Hoe willen we dat het Oosterspoorplein en de omliggende winkel- en woonstraten er straks uit zien? Inwoners, ondernemers, en andere gebruikers konden op verschillende manieren hun input geven. Zoals interviews, mail en een open forum op deze website. Hier is goed gebruik van gemaakt. Er is gevraagd om ideeën over: wonen & werken, leefbaarheid, groen & duurzaamheid, verkeer & parkeren en de uitstraling van het gebied. Lees hier de uitkomsten van de 1e participatieronde.

Na deze gesprekken zijn er verschillende varianten gemaakt die allen een andere indeling van het Bruisend Hart lieten zien. Het college heeft nu gekozen voor de voorkeursvariant : ‘een groen en levendig plein voor de buurt’, waarin verschillende wensen van verschillende groepen zoveel mogelijk samenkomen. Het plein is in die variant meer in de wijk geschoven, waardoor het naast een stationsfunctie ook een echte buurtfunctie krijgt.

Bekijk de bewonersbrief van 16 februari

Bekijk hier de Raadsinformatiebrief van 2 maart 2021 - Voortgang Structuurvisie Bruisend Hart 1221

2e participatieronde en enquête

Op 12 mei 2021 heeft de commissie vergadert over het toekomstbeeld van Bruisend Hart en drie varianten besproken. Naar aanleiding van deze vergadering volgt er een tweede participatieronde over de drie voorgestelde varianten en de varianten van “de buurt”. We willen graag uw mening horen over de thema’s en de verschillende varianten. Door middel van een digitale enquête vragen we naar uw mening over de verschillende thema’s / onderwerpen en de varianten. Deze enquête stond open van 28 juni 2021 tot en met 10 juli 2021. De resultaten uit de participatie zijn bekend en kunt u hier teruglezen. Op basis van de enquete bleek dat er een voorkeur is voor een combinatie van twee varianten: Bruisend Hart wordt Groen Plein. Er is dus een nieuwe variant ontworpen en deze is aangewezen door het college van B&W en de gemeenteraad als voorkeursvariant. 

Bekijk de collegebrief over participatie van 15 juni
 

3e participatieronde 

Op basis van de voorkeursvariant is een ontwerpstructuurvisie opgesteld. Op 2 november heeft het college van B&W de ontwer structuurvisie goedgekeurd. Het document lag vanaf 11 november officieel ter inzage in de online en fysieke burgerleeskamer en vanaf toen kon iedereen laten weten wat hij/zij hiervan vindt via een zienswijze, maar het document was op 2 november na goedkeuring ook al te bekijken via deze link. De ontvangen reacties zijn meegenomen bij het opstellen van de uiteindelijke structuurvisie. Heeft u een reactie ingediend? Dan krijgt u bericht op het moment dat de gemeenteraad de uiteindelijke structuurvisie vaststelt. In de reactienota leest u dan ook hoe uw reactie is verwerkt.

Besluitvorming

De structuurvisie en reactienota zijn op 25 januari 2022 goedgekeurd door het college van B&W. Op 9 februari en 25 mei is het document besproken in de raadscommissie. Op 9 juni 2022 zijn de structuurvisie en de reactienota vastgesteld door de gemeenteraad.

Bekijk de raadsstukken

Cookie-instellingen