Samen voor verandering en verbeteringPraat, denk en werk mee aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Samen postcodegebied 1221.

Verkeer, verbinding en parkeren

De druk op de openbare ruimte in 1221 is groot. Straten en wegen zijn vaak smal, de parkeerdruk is hoog. Voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen blijft weinig ruimte over. Hoe gaan we om met mobiliteit in de komende jaren? We zien een toekomst voor ons waarin de auto niet meer dominant aanwezig is. En 1221 beter is verbonden met de rest van Hilversum. Hoe komen we van het hier en nu naar deze toekomst?

Opgave: duurzame mobiliteit en verbindingen

Verbinden met Hilversum

Het spoor is belangrijk voor de bereikbaarheid van Hilversum. Met drie stations is Hilversum goed bedeeld. Het spoor wordt echter ook ervaren als een barrière. In de aanloop naar deze Gebiedsagenda is dit thema, weliswaar beperkt, genoemd als aandachtspunt. In regionaal verband vragen we aandacht voor de negatieve effecten van de doorsnijding. Op lange termijn is het verdiepen van het spoor de ambitie. Bij ontwikkelingen langs het spoor wordt rekening gehouden met deze lange termijn ambitie. Binnen de planhorizon van deze Gebiedsagenda is het spoor een vast gegeven en wordt gewerkt aan het verkleinen van de negatieve effecten ervan.

Visuele en fysieke verbinding

De verkeersveiligheid en doorstroming op diverse overgangen en onderdoorgangen kan beter. Lopende projecten en nieuwe ontwikkelingen langs het spoor bieden kansen, zowel voor betere visuele als fysieke verbindingen. De werking van het spoor als barrière is niet alleen een fysiek thema, maar tot op zekere hoogte ook een sociaaleconomisch vraagstuk. Over ’t Spoor is een benaming voor de drie buurten in postcodegebied 1221. Deze naam wijst op de ligging direct bij het spoor. In het verleden werd het gebied gezien als de mindere zijde van Hilversum. Met ontwikkelingen als de Melkfabriek, Villa Industria, Lucent en Anna’s Hoeve neemt de waardering voor dit gebied en de trots op de eigen wijk echter steeds verder toe. De ligging nabij zowel station als Anna’s Hoeve (Anna’s Berg, Laarder Wasmeer) en de nog relatief gunstige woningprijzen spelen hierbij een rol. De investeringen die volgen uit de Gebiedsagenda 1221 zullen de waardering verder laten toenemen en 1221 nog meer dan nu een aantrekkelijk onderdeel maken van Hilversum.

Voetgangers en fietsers

Met de verwachte groei van bewoners en mogelijk ook werknemers in 1221 neemt de mobiliteit naar en binnen de wijk toe. Ook in de directe omgeving wordt veel ontwikkeld. Met de ontwikkelingen op Anna’s Hoeve en Philipsterrein neemt het inwonertal in de rest van Oost substantieel toe en daarmee bijvoorbeeld ook het fietsverkeer van en naar het station. De buitenring kan een dergelijke groei van het autoverkeer aan, maar de verkeersstructuur in de drie buurten, met vaak smalle straten, maakt dat verplaatsing te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer sterk de voorkeur verdient boven de auto. Ook vanuit het perspectief van duurzaamheid en gezondheid is dit een goede ontwikkeling. Opgave is om het voor voetgangers en fietsers makkelijker, veiliger en aangenamer te maken om zich door de wijk te bewegen en zo de groei van mobiliteit op duurzame wijze op te vangen.

Goed verbonden wijk

De wegenstructuur, in een waaier met weinig dwarsverbindingen, maakt afstanden soms onnodig lang. Daarmee zijn achterburen soms ver weg en ontstaat te veel druk op de enkele verbindingen die er wel zijn. Ook worden op verschillende plekken kruisingen als onvoldoende veilig ervaren. Investeren in een verkeersveilige, voor voetgangers en fietsers goed verbonden wijk, is belangrijker dan het inzetten op infrastructuur voor de auto. De keuze voor de voetganger en fietser is duurzaam en wordt ondersteund door de ambitie om de openbare ruimte in de wijk beweegvriendelijker te maken. Als het lukt om door inzet op voetgangers, fietsers en bijvoorbeeld deelautosystemen het autobezit omlaag te brengen ontstaat in de openbare ruimte ook meer ruimte voor groen, ontmoeten en spelen.

Download de gebiedsagenda

Cookie-instellingen